นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ WebLink 

วันที่มีผลใช้บังคับ: 1 มกราคม 2565  | 1 มีนาคม 2566

แอบัลตา เทคโนโลยีส์, อิงค์. และแอบัลตา เทคโนโลยีส์, อีโอโอดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า แอบัลตาหรือเรา”) ใส่ใจเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันมือถือ WebLink® Host (“แอปพลิเคชัน WebLink Host”) และเว็บไซต์ WebLink ของเรา (https://helloweblink.com/) (“เว็บไซต์”) เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน  นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้สรุปแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้อง  หากแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแอปพลิเคชันใดต่างจากที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่เราขอทราบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน 

แอบัลตาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั้งปวงที่ใช้บังคับ รวมทั้งข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) เลขที่ 2016/279 ลงวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2016 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการรับส่งข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี (“จีดีพีอาร์”) จีดีพีอาร์ซึ่งมีผลเป็นกฎหมายระดับประเทศของสหราชอาณาจักรโดยผลของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ (การถอนตัวออกจาก) สหภาพยุโรป ค.ศ. 2018 (“จีดีพีอาร์สหราชอาณาจักร”) และรัฐบัญญัติคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนีย ค.ศ. 2018 (“ซีซีพีเอ”) 

โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของเรา  เราอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น เราขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเพื่อรับทราบรายการแก้ไขต่าง ๆ 

ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ของนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามความสนใจของท่าน 

 1. <ผู้ควบคุมข้อมูล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน
 3. <วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. <เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 5. <การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. <เว็บแอปมอดูลโดยบุคคลภายนอก
 7. <ลิงก์บุคคลภายนอก
 8. <การเก็บรักษาข้อมูล
 9. <ผู้เยาว์
 10. <การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
 11. <สิทธิและทางเลือกของท่าน
 12. <ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
 13. <การแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 14. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 15. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบราซิล
 16. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
 17. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินเดีย
 18. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย
 19. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 20. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย
 21. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเม็กซิโก
 22. <ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 23. <ช่องทางติดต่อเรา

1. ผู้ควบคุมข้อมูล 

แอบัลตา เทคโนโลยีส์, อิงค์. (ที่อยู่: 3655 โนเบลไดรฟ์ สวีต 550 นครซานดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 92122) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งรับผิดชอบเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านมีข้อสอบถามแต่ประการใดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมทั้งการขอใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน โปรดติดต่อนิติบุคคลแอบัลตาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อช่องทางติดต่อเรา 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่ลบตัวตนแล้ว (ข้อมูลนิรนาม) ซึ่งเราสามารถใช้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทเกี่ยวกับตัวท่านซึ่งเราจัดกลุ่มเข้าด้วยกันไว้ดังนี้ 

 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ: ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีตัวระบุแอปอินสแตนซ์ ตัวระบุโฆษณา (ไอดีเอฟเอบนระบบไอโอเอสและเอดีไอดีบนระบบแอนดรอยด์) หมายเลขประจำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IP address) หรือสิ่งที่ระบุตัวตนทำนองเดียวกัน  เมื่อท่านติดต่อเราในเรื่องเกี่ยวกับบริการ WebLink® ทางอีเมลหรือโทรศัพท์หรือโดยกรอกแบบคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลหรือแบบเอกสารติดต่อเรา เรายังอาจเก็บรวบรวมชื่อต้น นามสกุล และข้อมูลติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่อีเมล และเลขหมายโทรศัพท์ด้วย 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสิ่งที่ท่านใช้ติดต่อสื่อสารกับแอบัลตา รวมทั้งในแบบเอกสารติดต่อเรา ข้อความอีเมล 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน WebLink Host และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ: ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีตัวระบุ รายละเอียดการใช้งาน หมายเลขประจำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IP address) ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเบราว์เซอร์ ข้อมูลภาษา ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์เกี่ยวกับตัวผู้ใช้งาน ตำแหน่งสถานที่เชิงภูมิศาสตร์โดยประมาณ ที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกีและเทคโนโลยีทำนองเดียวกันประเภทอื่น  นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์บางข้อมูล เช่น ช่วงอายุ เพศของท่าน และสิ่งที่ท่านสนใจ ซึ่งเก็บรวบรวมผ่าน Google Analytics for Firebase (แอปพลิเคชัน WebLink Host) หรือ Google Analytics (เว็บไซต์) ด้วย  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบในหัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ  
 • ข้อมูลอุปกรณ์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลแพลตฟอร์ม ประเภทเบราว์เซอร์ ข้อมูลภาษา และการตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้บริการ WebLink ของท่าน 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่: ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลตำแหน่งสถานที่เชิงภูมิศาสตร์ของท่าน โดยรวมถึงประเทศหรือเมืองที่ท่านอยู่  ทั้งนี้ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งสถานที่ของท่านในระดับชัดเจน 

ข้อมูลรวม 

เรายังอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และแลกเปลี่ยนข้อมูลรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติหรือประชากรศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (“ข้อมูลรวม”) ข้อมูลรวมนั้นอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่านเพื่อคำนวณอัตราส่วนร้อยละของผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือใช้งานลักษณะใด ๆ บน WebLink®  อย่างไรก็ตาม หากเรานำข้อมูลรวมมารวมหรือเชื่อมต่อเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อม เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะต้องใช้โดยปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับตัวท่าน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือเชิงปรัชญา เพศวิถี ความโน้มเอียงทางเพศ ความเห็นทางการเมือง และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ พันธุกรรม และชีวมิติของท่าน และข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่ชัดเจน) และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการพิพากษาความผิดอาญาและการกระทำความผิดอาญา) ด้วย 

 3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

ตารางต่อไปนี้ระบุ 

 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • ฐานตามกฎหมายที่เราใช้อ้างอิง (เรียกแต่ละฐานว่า “ฐานทางกฎหมาย”) ตามจีดีพีอาร์และจีดีพีอาร์สหราชอาณาจักร สำหรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ และ 
 • ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์แต่ละข้อ  ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลดังกล่าวนี้ในหัวข้อที่ 2 (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน) 

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับ “ฐานทางกฎหมาย” แต่ละฐานเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจข้อมูลในตาราง 

 • การปฏิบัติตามสัญญา: เมื่อแอบัลตา (หรือบุคคลภายนอก) จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ 
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน หรือ 
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเริ่มต้นระยะเวลาของสัญญาใหม่ที่ทำไว้กับท่าน 
 • ผลประโยชน์อันชอบธรรม: เมื่อแอบัลตาหรือบุคคลภายนอกมีผลประโยชน์ได้เสียในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าแต่ประการใด ซึ่งจำเป็นและมีเหตุผลชอบธรรมเมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงใด ๆ ที่ท่านและผู้ใช้บริการแอบัลตารายอื่นอาจมีอยู่  ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลการใช้งานของท่านเพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์แอบัลตาสำหรับผู้ใช้งานทุกราย  ทั้งนี้ โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการทำความเข้าใจเหตุผลชอบธรรมแต่ละข้อโดยเฉพาะเจาะจง  
 • ความยินยอม: เมื่อแอบัลตาขอให้ท่านแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งโดยตกลงยินยอมให้แอบัลตาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย: เมื่อแอบัลตาต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลของท่าน  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล   ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
ตอบข้อชี้แนะ คำร้องขอ คำถาม และข้อสอบถามจากท่านซึ่งท่านแจ้งมาทางอีเมลหรือโทรศัพท์หรือโดยกรอกแบบคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลของเราหรือแบบเอกสารติดต่อเราบนเว็บไซต์ของเรา  ผลประโยชน์อันชอบธรรม 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
ติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อชี้แนะ คำร้องขอ คำถาม และข้อสอบถามจากท่านซึ่งแจ้งมาทางอีเมลหรือโทรศัพท์หรือโดยกรอกแบบคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลของเราหรือแบบเอกสารติดต่อเราบนเว็บไซต์ของเรา 

ทั้งนี้ อาจรวมถึง 

 • การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการขายของแอบัลตาที่ท่านอาจสนใจ 
 • การตอบคำถามหรือข้อสอบถามจากท่าน รวมทั้งคำขอรับบริการลูกค้า 
 • การตอบข้อสอบถามเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน และ 
 • การเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือการสำรวจวิจัยตลาดหรือแจ้งให้ท่านทราบผลของการสำรวจดังกล่าว 
ผลประโยชน์อันชอบธรรม 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
ให้บริการ WebLink®  การปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
ปรับปรุงพัฒนาบริการ WebLink® 

ทั้งนี้ รวมถึง 

 • การปรับบริการดังกล่าวให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการหรือสนใจ การทำให้บริการดังกล่าวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้มากขึ้น หรือการทำให้บริการดังกล่าวใช้งานง่ายขึ้นโดยประการอื่น 
 • การดูแลรักษาและคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของบริการดังกล่าวโดยประการอื่น และ 
 • การพัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ 
ผลประโยชน์อันชอบธรรม 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
จัดให้มีและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา  ผลประโยชน์อันชอบธรรม 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
ทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ 
 • ความยินยอม 
 • ผลประโยชน์อันชอบธรรม (ในกรณีที่เกี่ยวข้องและกรณีที่กฎหมายไม่กำหนดให้ต้องยินยอม) 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
ทำการสำรวจและวิจัย  ความยินยอมหรือผลประโยชน์อันชอบธรรมตามเป้าหมายที่ระบุไว้ (ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ) 

 

 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
พิสูจน์ ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

ตัวอย่างเช่น หากเรามีคดีความในศาลและเราต้องให้ข้อมูลแก่ทนายความฝ่ายเราในการดำเนินคดีดังกล่าว 

ทั้งนี้ รวมถึง 

 • การปฏิบัติหน้าที่ของเราในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลธุรกิจตามระยะเวลาเก็บรักษาขั้นต่ำ  
 • ก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือเอกสารหมายประเภทอื่น 
 • ตรวจหา ป้องกัน และดำเนินการกับกรณีร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรณีทำผิดข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับเรา กรณีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกรณีใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราผิดวัตถุประสงค์ และ 
 • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของแอบัลตาหรือสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการ สิทธิ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของผู้อื่น 
ผลประโยชน์อันชอบธรรม 

ผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราในที่นี้หมายความรวมถึง 

 • การขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย 
 • การปกป้องเรา ผู้ใช้งานของเรา หรือผู้อื่นในคดีความ 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับเรา 

ทั้งนี้ อาจรวมถึง 

 • หน้าที่ตามกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านพำนักอยู่ หรือ 
 • กฎหมายสหภาพยุโรปที่ใช้บังคับกับเรา 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริการและผลิตภัณฑ์แอบัลตา และตรวจหาและป้องกันการทุจริต 

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อตรวจหาการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเราโดยทุจริต 

ผลประโยชน์อันชอบธรรม 

ผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราในที่นี้หมายความรวมถึงการคุ้มครองบริการและผลิตภัณฑ์ แอบัลตาและผู้ใช้งานของเรามิให้มีการทุจริตและกิจกรรมผิดกฎหมายลักษณะอื่น 

 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 

 

นอกจากนี้ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลต่อไปนี้ด้วย 

 • ประมวลผลโดยประการอื่นใดตามที่เราอาจอธิบายไว้ในขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมา 

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากท่าน 

 • แอบัลตาอาจทำให้ข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลนิรนามหรือข้อมูลรวมแะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นจะไม่ระบุตัวท่านเป็นรายบุคคล 

4. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  

เราใช้วิธีหลายวิธีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านและเกี่ยวกับตัวท่าน รวมทั้งวิธีต่อไปนี้ 

 • การปฏิสัมพันธ์โดยตรง  ท่านอาจแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบได้โดยกรอกแบบคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลของเราหรือหน้าช่องทางติดต่อเราบนเว็บไซต์เรา หรือติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หรือกรอกแบบคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลของเรา 
 • การเก็บข้อมูลบน WebLink โดยอัตโนมัติ  แอปพลิเคชัน WebLink Host และเว็บไซต์เราใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแยกตัวท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่นและให้บริการเฉพาะบุคคล 

นอกจากนี้ เรายังใช้ Google Analytics for Firebase and Firebase Crashlytics ซึ่งเป็นบริการจาก Google LLC (เรียกรวมกันว่า บริการ Firebase”) ด้วย บริการ Firebase ใช้ตัวระบุแอปอินสแตนซ์ ซึ่งเป็นตัวเลขสุ่มที่ระบุรายการติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ ตัวระบุโฆษณา (ไอดีเอฟเอบนระบบไอโอเอสและเอดีไอดีบนระบบแอนดรอยด์) และตัวระบุทำนองเดียวกัน นอกจากตัวระบุเหล่านี้แล้ว บริการ Firebase ยังเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลอุปกรณ์ หมายเลขประจำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IP address) ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน และบันทึกแอปพลิเคชันล่มถึง Google LLC ด้วย ข้อมูลที่บริการ Firebase เก็บรวบรวมนั้นส่งออกไปยังและจัดเก็บไว้ใน BigQuery ซึ่งเป็นบริการ Google อีกบริการหนึ่ง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้น จะใช้วิเคราะห์ลักษณะการใช้บริการ WebLink® ของท่านและข้อมูลประชากรศาสตร์ของท่าน และใช้ปรับปรุงพัฒนาบริการ WebLink® 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google นำข้อมูลจากแอปพลิเคชัน WebLink Host ไปใช้งาน โปรดเยี่ยมชม https://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

ท่านอาจเลือกปิดการใช้งาน Firebase บางส่วนได้โดยตั้งค่าอุปกรณ์ส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชม https://thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/ 

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ  เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อแยกตัวท่านออกจากผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น ซึ่งช่วยให้เราให้บริการที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับบุคคลเฉพาะรายยิ่งขึ้นในขณะที่ท่านค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์โดยทำให้เราสามารถ 
  • ประเมินจำนวนผู้ชมของเราและลักษณะการใช้งาน 
  • เก็บการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการเพื่อให้เราสามารถปรับรายละเอียดเว็บไซต์ตามความสนใจส่วนบุคคลของท่าน 
  • ทราบว่าเป็นท่านเมื่อท่านกลับเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกีที่ Google Analytics ให้มาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความถี่ในการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเข้าใช้ในขณะใช้เว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่นที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานก่อนเข้าเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics เพียงเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้และประมวลผลข้อมูลของ Google โปรดเยี่ยมชม https://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ โปรดตรวจสอบนโยบายคุกกีของแอบัลตาตามลิงก์นี้ 

5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

แอบัลตาอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับข้อมูลต่อไปนี้ โดยในกรณีดังกล่าวแอบัลตาจะดูแลเรื่องความถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกันของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ประเภทผู้รับข้อมูล  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล  เหตุผลที่แลกเปลี่ยน 
บริษัทอื่นในเครือแอบัลตา รวมทั้ง แอบัลตา เทคโนโลยีส์, อิงค์. และ แอบัลตา เทคโนโลยีส์, อีโอโอดี  
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
 • ข้อมูลรวม (ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) 
ดำเนินกิจการประจำวันเพื่อให้เราสามารถดูแล ปรับปรุง และมอบบริการและผลิตภัณฑ์แอบัลตาและบริการของบริษัทที่เรารับโอนกิจการมาแก่ท่าน 

ตัวอย่างเช่น การทำให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานให้บริษัทในเครือหลายบริษัทสามารถพัฒนาและปรับปรุงลักษณะการใช้งานสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์แอบัลตาได้ 

ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
เพื่อให้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกสามารถให้บริการแก่แอบัลตา โดยผู้ให้บริการดังกล่าวนี้หมายความรวมถึงผู้ที่เราว่าจ้างให้ปฏิบัติงานดังนี้ 

 • ให้บริการสนับสนุน 
 • ช่วยเหลือเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล) ข้างต้น 

ผู้ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ได้รับว่าจ้างตามสัญญาที่มีผลสมบูรณ์และต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั้งปวงที่ใช้บังคับ 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานราชการอื่น หรือคู่ความฝ่ายอื่น 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเราจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าว เช่น 

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 • เพื่อตอบเอกสารทางกฎหมายที่มีผลสมบูรณ์ (เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก) 
 • เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราเองหรือของบุคคลภายนอกอันเกี่ยวกับ 
 • ความมั่นคงของประเทศ 
 • การบังคับใช้กฎหมาย 
 • คดีความ (ในศาล) 
 • การสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา 
 • การรักษาความปลอดภัยของบุคคล 
 • การป้องกันมิให้เกิดการเสียชีวิตหรืออันตรายแก่กายอันใกล้จะมาถึง 
บุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องกับรายการซื้อกิจการแอบัลตาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
แอบัลตาอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ในทางอันเกี่ยวกับการขาย ซื้อ ควบรวม ฟื้นฟูกิจการ ชำระบัญชี หรือเลิกบริษัทแอบัลตา หรือในสถานการณ์ทำนองเดียวกัน รวมทั้งในการเจรจาธุรกรรมนั้น แก่ผู้ซื้อหรือผู้ที่อาจเข้าเป็นผู้ซื้อ 

หากเกิดเหตุเช่นนั้นขึ้น เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

บุคคลภายนอกกลุ่มอื่น 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าจำเป็นต้องเปิดเผย  

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือหมายอื่น 
 • เพื่อตรวจหา ป้องกัน สืบสวนสอบสวน และดำเนินการกับกรณีร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรณีทำผิดข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับเรา กรณีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกรณีใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราผิดวัตถุประสงค์โดยประการอื่น 
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของแอบัลตาหรือสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการ สิทธิ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของผู้อื่น หรือ  
 • ในพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน โดยหากเกิดเหตุดังกล่าว เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บุคคลภายนอกกลุ่มอื่น 
 • ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลติดต่อ 
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 • ข้อมูลการใช้งาน 
 • ข้อมูลอุปกรณ์ 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ 
แอบัลตาอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านได้เมื่อท่านยินยอมหรือร้องขอ 

6. เว็บแอปมอดูลโดยบุคคลภายนอก 

เว็บแอปมอดูลบางรายการที่บุคคลภายนอกให้ไว้ได้นำมาบรรจุในแอปพลิเคชัน WebLink Host เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกบน WebLink®  เว็บแอปมอดูลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บแอปมอดูลดังกล่าวเก็บรวบรวมมีการประมวลผลตามนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ เราขอให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวต่อไป  

ชื่อแอปพลิเคชัน  นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
ShoutCast https://www.shoutcast.com/Legal/PrivacyPolicy#content
Yelp https://terms.yelp.com/privacy/en_us/20200101_en_us/
YouTube https://policies.google.com/privacy
OpenWeatherMap https://openweather.co.uk/privacy-policy
Maps https://policies.google.com/privacy

7. ลิงก์บุคคลภายนอก 

เนื้อหาบางส่วนหรือแอปพลิเคชันบางรายการบนเว็บไซต์ของเราอาจเป็นสิ่งที่บุคคลภายนอก ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจัดหามาให้ รวมทั้งสิ่งต่อไปนี้ 

1. ปลั๊กอิน เว็บไซต์ของเราอาจจัดให้ท่านสามารถเลือกใช้ “ปลั๊กอิน” ซึ่งจัดการโดยบริษัทสื่อสังคมหรือเครือข่าย  หากท่านเลือกปลั๊กอินดังกล่าวปลั๊กอินหนึ่ง ปลั๊กอินนั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและส่งข้อมูลนั้นกลับไปยังบริษัทสื่อสังคมที่เป็นเจ้าของปลั๊กอินนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าท่านจะไม่กดคลิกที่ปลั๊กอิน หากท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมหรือเครือข่ายที่เป็นเจ้าของปลั๊กอินในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดของบริษัทสื่อสังคมที่สร้างปลั๊กอินขึ้นจะมีผลบังคับแก่ข้อมูลที่ปลั๊กอินเก็บรวบรวม  หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทสื่อสังคมที่เป็นเจ้าของปลั๊กอินเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ขอให้ลงทะเบียนออกจากเครือข่ายสื่อสังคมนั้นก่อนเข้าเยี่ยมชม ในการปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอินในขณะที่ท่านอยู่บนเว็บไซต์ของเรา (เช่น กดปุ่ม “Like” บนเฟซบุ๊ก) นั้น ถือว่าท่านเจตนาโอนข้อมูลให้บริษัทสื่อสังคมหรือเครือข่ายนั้น นอกจากนี้ หากท่านลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าท่านสังให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับบริษัทสื่อสังคมที่เป็นเจ้าของปลั๊กอิน 

2. ลิงก์บุคคลภายนอก  เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน WebLink Host อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเราไม่มีอำนาจควบคุม เว็บไซต์เหล่านั้นจะมีนโยบายและข้อกำหนดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเราขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดดังกล่าวก่อนเข้าปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์บุคคลภายนอก 

8. การเก็บรักษาข้อมูล  

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นแก่การมอบบริการและผลิตภัณฑ์ของแอบัลตาแก่ท่านและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันชอบธรรมและจำเป็นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยหลังจากนั้น เราและผู้ประมวลผลข้อมูลของเราจะลบหรือล้างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 

ในการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ของการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งพิจารณาว่าเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยวิธีอื่นหรือไม่ และพิจารณาข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย 

ท่านอาจอนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นได้โดยแสดงเจตนาตกลงยินยอมโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ กฎหมายอาจกำหนดให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เราเก็บไว้อยู่เป็นระยะเวลานานขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในเรื่องภาษี เพื่อการรายงานทางการเงิน และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยประการอื่น เมื่อเราไม่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะลบหรือล้างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับกำหนดต่อไป 

9. ผู้เยาว์ 

บริการ WebLink® และเว็บไซต์ของเราไม่ใช่บริการและเว็บไซต์สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปีหรือต่ำกว่าเกณฑ์อายุที่ไม่ต้องขอรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หากเราทราบว่าผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว เราจะไม่ขอรับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ ยกเว้นกฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทำได้  หากเราล่วงรู้ว่าเราได้รับข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวโดยตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์แล้ว เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงธุรกิจเพื่อลบข้อมูลนั้น  

10. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

แอบัลตาเป็นบริษัทข้ามชาติ และเราเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมและสร้างขึ้นในประเทศหรือดินแดนใด ๆ รวมทั้งสหรัฐและบัลแกเรีย ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีระดับการคุ้มครองต่างจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของถิ่นที่ท่านพำนักอยู่ หากท่านใช้แอปพลิเคชัน WebLink Host หรือเว็บไซต์ ท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม โอน ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศและดินแดนนอกเหนือจากที่ท่านพำนักอยู่ เราจะดูแลให้นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ และดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 

หากท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป เราได้วางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปมีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ รวมทั้งมาตรการต่อไปนี้ 

 • คำวินิจฉัยเรื่องความเพียงพอ  กล่าวคือ เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งมีกฎหมายเพียงพอแก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดไว้ เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2 (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน) ให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีฐานอยู่ในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งได้รับประโยชน์จากคำวินิจฉัยเรื่องความเพียงพอนี้ 
 • ข้อสัญญามาตรฐาน (“เอสซีซี”)  ข้อสัญญานี้กำหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของท่านและให้สิทธิและการคุ้มครองในระดับสหภาพยุโรปแก่ท่าน เราใช้เอสซีซีโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2 (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน) ให้แก่บุคคลภายนอกที่มีฐานอยู่ในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากคำวินิจฉัยเรื่องความเพียงพอ  ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามข้อสัญญามาตรฐานโดยติดต่อเราหรือบุคคลภายนอกผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

11. สิทธิและทางเลือกของท่าน 

สิทธิของท่านอาจแตกต่างไปตามแต่ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน  เราได้สร้างกลไกในการทำให้ท่านสามารถควบคุมข้อมูลของท่านดังนี้ 

 • การทำการตลาด  
 • หากท่านไม่ประสงค์ให้เราใช้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลติดต่ออย่างอื่นของท่านซึ่งท่านให้ไว้เพื่อการส่งเสริมการขายหรือแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อความโดยแจ้งตอบอีเมลส่งเสริมการขายฉบับใด ๆ ที่เราส่งถึงท่านหรือกดลิงก์ไม่รับข้อความในข้อความดังกล่าว การเข้าถึง ปรับปรุง และลบข้อมูลของท่าน  ท่านสามารถติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในหัวข้อช่องทางติดต่อเราด้านล่างนี้เพื่อส่งคำร้องขอประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งเราไว้ เราอาจไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากเราเชื่อได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดของกฎหมายใด หรือกระทบความถูกต้องของข้อมูล  
  • คำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “คำร้องขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล” ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้อยู่เกี่ยวกับตัวท่านและสามารถตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่หรือไม่ 
  • คำร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้อยู่เกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจัดการให้ข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บไว้อยู่เกี่ยวกับตัวท่านซึ่งเป็นข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง แม้ว่าเราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่ท่านแจ้งเรามาก็ตาม  
  • คำร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถขอให้เราลบหรือล้างข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุอันควรที่เราจะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป อีกทั้งท่านยังมีสิทธิขอให้เราลบหรือล้างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านใช้สิทธิของท่านในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลสำเร็จ (ดูข้างล่างนี้) กรณีที่เราอาจได้ประมวลผลข้อมูลของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่เราต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลจากท่านเสมอไปด้วยเหตุผลเฉพาะเจาะจงในด้านกฎหมายตามที่จะได้แจ้งให้ท่านทราบ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ในขณะที่ท่านร้องขอต่อไป  หากเราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการ WebLink® แก่ท่าน 
  • (เฉพาะผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและประเทศเม็กซิโก) คำคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราอาศัยฐานเรื่องผลประโยชน์อันชอบธรรม (หรือของบุคคลภายนอก) และมีบางสิงเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องการคัดค้านการประมวลผลด้วยฐานนี้ เนื่องจากท่านรู้สึกว่า การดังกล่าวกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน ในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นว่า เรามีเหตุผลอันชอบธรรมอย่างยิ่งที่จะประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งมีผลจำกัดสิทธิเสรีภาพของท่าน 
  • คำร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้    
   • หากท่านต้องการให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
   • กรณีที่ท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้เราจะไม่ต้องการข้อมูลแล้ว เนื่องจากท่านต้องการให้พิสูจน์ ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
   • ท่านได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีความชอบธรรมมากกว่าในการใช้ข้อมูลนั้นหรือไม่  
  • คำร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ท่านหรือแก่บุคคลภายนอก (สิทธิขอให้โอนข้อมูล) เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมามอบให้แก่ท่านหรือบุคคลภายนอกที่ท่านเลือกในรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบ ใช้กันทั่วไป และเครื่องอ่านได้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต สิทธินี้ใช้เฉพาะแก่ข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านได้ยินยอมให้เราใช้หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน  
  • ถอนความยินยอมไม่ว่าในเวลาใด ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรณีนี้จะไม่กระทบความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่กระทำไปก่อนท่านจะถอนความยินยอม หากท่านถอนความยินยอม เราอาจจะไม่สามารถให้บริการ WebLink® บางส่วนแก่ท่าน ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่ท่านถอนความยินยอม เว้นแต่จะจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านถอนความยินยอมแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การถอนความยินยอมย่อมไม่กระทบสิทธิของเราที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเช่นว่านั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้หรือต้องทำตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
 • เราอาจตัดสินใจโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับตัวท่านโดยพิจารณาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจส่งผลต่อการเข้าถึงของท่านหรือบริการที่ให้แก่ท่าน ท่านมีสิทธิไม่ถูกตัดสินใจโดยอัตโนมัติตราบเท่าที่การตัดสินใจนั้นไม่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับท่านหรือไม่เป็นสิ่งต้องทำโดยหน้าที่ตามกฎหมาย หากจำเป็นต้องตัดสินใจ ท่านอาจโต้แย้งการตัดสินใจและขอให้มีบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้ 
 • คุกกีและเทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านปฏิเสธคุกกีเบราว์เซอร์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือแจ้งเตือนท่านเมื่อมีเว็บไซต์ที่ตั้งหรือเข้าถึงคุกกี  อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี โปรดทราบว่า เว็บไซตเหล่านี้บางส่วนอาจเข้าถึงไม่ได้หรือทำงานขัดข้อง 
  • หากท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อีอีเอ”) ท่านยังมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของท่าน เช่น หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลบัลแกเรียที่ https://www.cpdp.bg/ หรอศูนย์คณะกรรมการข้อมูลสหราชอาณาจักร (ไอซีโอ) ที่ https://ico.org.uk/  อย่างไรก็ตาม เรายินดีหากจะได้รับโอกาสพิจารณาข้อกังวลของท่านก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของท่าน ดังนั้น โปรดติดต่อเราก่อนในทันที โดยใช้ข้อมูลติดต่อในหัวข้อช่องทางติดต่อเรา 

ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลของท่าน โปรดยื่นคำร้องขอของท่านตามวิธีใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อช่องทางติดต่อเรา 

12. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  เราใช้วิธีป้องกันในทางกายภาพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในทางการบริหารจัดการซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิให้สูญหาย ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ ละถูกเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นตามสมควรแก่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในการให้บริการ WebLink® แก่ท่าน เราจะโฮสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ WebLink รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บนเซิร์ฟเวอร์ Amazon Web Service (AWS) และตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราใช้ Google Analytics for Firebase and Firebase Crashlytics  สำหรับการรับรองความมั่นคงปลอดภัยที่บริการ AWS และ Google Firebase มี โปรดเข้าหน้าเว็บต่อไปนี้ 

AWS: https://aws.amazon.com/compliance/iso-certified/ 

Google Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy#certifications 

เราจะยังคงปรับปรุงวิธีป้องกันในทางกายภาพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในทางการบริหารจัดการของเราต่อไป อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มั่นคงปลอดภัยทุกประการ และเราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะไม่ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเลย หากแอบัลตาพบการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งเรื่องการละเมิดสิทธินั้นให้เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทราบตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

13. การแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

การแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์นี้พร้อมกับข้อมูลการแก้ไขใด ๆ ในสาระสำคัญ เราขอสงวนสิทธิปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หากการแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ เราจะติดต่อท่านก่อนแก้ไข 

14.ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-australia.   

15. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบราซิล 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบราซิล โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-brazil-english สำหรับภาษาอังกฤษหรือ https://helloweblink.com/wlprivacy-brazil-portugues สำหรับชาวโปรตุเกส.

16. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-california/ 

17. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินเดีย 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินเดีย โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-india. 

18. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-indonesia-english สำหรับภาษาอังกฤษหรือ https://helloweblink.com/wlprivacy-indonesian สำหรับชาวอินโดนีเซีย.

19. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-japanese สำหรับชาวญี่ปุ่นหรือ https://helloweblink.com/wlprivacy-japanese-english สำหรับภาษาอังกฤษ.

20. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-malaysia.

21. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเม็กซิโก  

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเม็กซิโก โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-mexico.

22. ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-thailand สำหรับคนไทยหรือ https://helloweblink.com/wlprivacy-thailand-english สำหรับภาษาอังกฤษ

23. ช่องทางติดต่อเรา 

คำร้องขอของเจ้าของข้อมูล: 

ในการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลของท่าน โปรดทำคำร้องขอโดยยื่นแบบคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลหรือติดต่อเราตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้ 

การสอบถามกรณีอื่น: 

หากท่านมีข้อสอบถามแต่ประการใดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราที่: 

 • ทางอีเมล: privacy@abaltatech.com  
 • โดยเข้าหน้า “ช่องทางติดต่อเรา” บนเว็บไซต์: https://helloweblink.com/contact/ 
 • ทางโทรศัพท์เลขหมายที่โทรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย: +1.858.458.0760 (สหรัฐอเมริกา 
 • ทางไปรษณีย์ 

แอบัลตา เทคโนโลยีส์, อิงค์.  

3655 โนเบลไดรฟ์ สวีต 550 นครซานดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 92122 

ในการสอบถามเรื่องจีดีพีอาร์และการร้องขอตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลหรือติดต่อ Svetoslava Pavlova เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ gdpr@abaltatech.com หรือจัดส่งข้อสอบถามและคำร้องขอของท่านมาตามที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ดังนี้ 

แอบัลตา เทคโนโลยีส์, อีโอโอดี 

ออฟฟิศเอ ชั้น 4, 2 อิวาน อาบาดเชียฟ สตรีท 

1784 กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย