สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง WebLink 

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2024

ขอขอบพระคุณที่ใช้งานแอปพลิเคชัน WebLink Host และแอปพลิเคชัน WebLink Browser (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) ของแอบัลตา เทคโนโลยีส์, อิงค์. (“แอบัลตาหรือบริษัท หรือเรา”)  ในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“บริการ”) ท่านยอมรับว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงเข้าผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้ (“อียูแอลเอ”)  หากท่านไม่ตกลงตามอียูแอลเอนี้ รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องอนุญาโตตุลาการอันบังคับไว้และเรื่องการสละสิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม และนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมอียูแอลเอนี้เป็นครั้งคราว โดยจะลงประกาศอียูแอลเอฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบนแอปพลิเคชันนี้และแก้ไขวัน “แก้ไขครั้งล่าสุด” ข้างต้น  หากท่านไม่ตกลงตามอียูแอลเอนี้ ท่านต้องระงับการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัท 

ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังตามสภาพถนนและตามกฎหมายจราจรเสมอ  ท่านควรจำกัดการติดต่อบริการและบริการบุคคลภายนอกในขณะขับขี่จนกว่าท่านจะหยุดรถของท่านในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้ว  ผู้โดยสารซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่สามารถติดต่อบริการและบริการบุคคลภายนอก แต่การติดต่อนั้นต้องไม่รบกวนการขับขี่และสมาธิผู้ขับขี่ 

การใช้บริการของบริษัท 

บริการนั้นอาจใช้ได้แต่เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น  ท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีจึงจะเข้าถึงหรือใช้บริการของบริษัทได้  หากท่านมีอายุน้อยกว่า 18 ปี (หรืออายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายประเทศที่ท่านอยู่) ท่านอาจเข้าถึงหรือใช้บริการของบริษัทได้แต่เฉพาะในกรณีที่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งตกลงเข้าผูกพันตนตามอียูแอลเอนี้คอยกำกับดูแลอยู่ด้วย  ท่านอาจใช้บริการได้ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะบังคับใช้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านผ่านบริการ  การใช้บริการมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อาจแก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งคราว  นโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ WebLink ของบริษัท ซึ่งอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของอียูแอลเอนี้ ปรากฏอยู่ที่ https://helloweblink.com/wlprivacy-policy-thai/.  

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

บริการของบริษัท ตลอดจนตัวอักษร ภาพกราฟิกส์ รูป ภาพถ่าย ภาพวีดิทัศน์ ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏในบริการของบริษัท รวมตลอดถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และสิทธิความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ทั้งปวงในบริการของบริษัทและสิ่งที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่าเนื้อหาแอบัลตา”) เป็นสิ่งที่แอบัลตาเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้และได้รับการคุ้มครองทั้งตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและตามกฎหมายประเทศอื่น  เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในอียูแอลเอนี้ แอบัลตาและผู้อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิขอสงวนสิทธิทั้งปวงในบริการของบริษัทและเนื้อหาแอบัลตา  ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการของบริษัทและเนื้อหาแอบัลตาเพื่อท่านใช้ส่วนตัว โดยเป็นการอนุญาตโดยจำกัด ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่อาจโอนสิทธิได้ ไม่อาจอนุญาตช่วงได้ และเพิกถอนได้ แต่การอนุญาตนั้นให้บังคับตามอียูแอลเอนี้และไม่ครอบคลุมถึงสิทธิใด ๆ ที่จะ (ก) ขาย ขายต่อ หรือใช้บริการของบริษัทหรือเนื้อหาแอบัลตาในทางการค้า () นำเนื้อหาแอบัลตาไปทำสำเนา ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงแก่บุคคลทั่วไป หรือทำให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทหรือผู้อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ () แก้ไขเนื้อหาแอบัลตา ปลดประกาศหรือเครื่องหมายแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของใด ๆ หรือใช้บริการของบริษัทหรือเนื้อหาแอบัลตาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (ง) ใช้วิธีดาตาไมนิง โรบอต หรือวิธีรวบรวมหรือสกัดข้อมูลทำนองเดียวกัน และ (จ) ใช้บริการของบริษัทหรือเนื้อหาแอบัลตานอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์อันมุ่งหมายไว้  การใช้บริการของบริษัทหรือเนื้อหาแอบัลตานอกเหนือจากที่อนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงในอียูแอลเอนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดและจะมีผลให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอียูแอลเอนี้สิ้นสุดลง 

ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่มีสิทธิในสิ่งใด ๆ ข้างต้นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย นอกเหนือจากสิทธิอันให้ไว้โดยชัดแจ้งในอียูแอลเอนี้ 

คำถาม คำชี้แนะ คำแนะนำ แนวคิด สื่อต้นฉบับ สื่อสร้างสรรค์ หรือข้อมูลอื่นที่ท่านส่งมาเกี่ยวกับแอบัลตาหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ข้อเสนอแนะ”) นั้น ไม่เป็นความลับ และจะเป็นทรัพย์สินของแอบัลตาแต่เพียงผู้เดียว  บริษัทจะเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง ในข้อเสนอแนะ และจะมีสิทธิใช้และเผยแพร่ข้อเสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าในทางการค้าหรือทางอื่น โดยปราศจากข้อจำกัดและโดยไม่ต้องยอมรับหรือให้สิ่งตอบแทนแก่ท่าน 

สิ่งที่ห้ามกระทำ 

ในการใช้บริการของบริษัท ท่านจะไม่ละเมิดกฎหมาย สัญญา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคลภายนอกประเภทอื่น กระทำการละเมิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการของบริษัท รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) 

 • เข้าถึงข้อมูลอันมิได้มุ่งหมายให้ท่านได้รับ หรือเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง 
 • พยายามตรวจสอบ ตรวจหา หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใด หรือพยายามฝ่าฝืนมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการพิสูจน์ตัวตน โดยไม่รับอนุญาตโดยชอบ  
 • รบกวน ขัดขวาง สร้างผลกระทบ หรือกีดกันมิให้ผู้ใช้งานรายอื่นใช้บริการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้ระบบให้บริการของบริษัทเสียหาย ถูกระงับ มีภาระหนัก หรือด้อยลงไม่ว่าแต่ประการใด รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การส่งไวรัสเข้าระบบบริการ การสแปม การแครช หรือการทำให้ระบบบริการรับภาระหนักโดยประการอื่น  
 • ส่งอีเมลหรือข้อความติดต่อทั้งที่ไม่ได้ขอให้ส่ง  
 • มีพฤติกรรมคุกคาม ข่มขู่ ขู่ขวัญ ล่าเหยื่อ หรือแอบตามไม่ว่าแต่ประการใด 
 • ปลอมแปลงข้อมูลใด ๆ จากบริการในอีเมลหรือประกาศกลุ่มข่าวใด ๆ 
 • นำส่วนใด ๆ ของบริการของบริษัทไปทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้พบรหัสต้นทางหรือทางลัดหรือวิธีหลีกเลี่ยงที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใด ๆ ของบริการของบริษัท 
 • พยายามหลีกเลี่ยงวิธีกรองข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทใช้ หรือพยายามเข้าถึงลักษณะการใช้งานหรือส่วนใด ๆ ของบริการของบริษัทที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง 
 • พัฒนาหรือใช้แอปพลิเคชันบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งติดต่อกับบริการของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งสคริปต์ใด ๆ ที่ออกแบบเพื่อดูดหรือสกัดข้อมูลจากบริการของบริษัท 
 • เลี่ยงหรือไม่สนใจคำสั่งที่อยู่ในไฟล์ robots.txt ของบริษัทซึ่งควบคุมการเข้าถึงบริการของบริษัทในบางส่วนโดยอัตโนมัติ หรือ 
 • ใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำ สนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดการกระทำการใด ๆ อันฝ่าฝืนอียูแอลเอนี้ 

บริการของบริษัทจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการบุคคลภายนอก (เรียกแต่ละบริการว่า “บริการบุคคลภายนอก”) ด้วยวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันบุคคลภายนอกหรือใช้บริการของบริษัทเพื่อเข้าถึงบริการบุคคลภายนอกนั้น  ข้อห้ามต่าง ๆ ข้างต้นจะใช้แก่การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการบุคคลภายนอก  นอกจากนี้ ท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อการใด ๆ ต่อไปนี้ 

 • ฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งานหรือเงื่อนไขสัญญาของบริการบุคคลภายนอกที่ท่านตกลงให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการบุคคลภายนอกนั้น 
 • แก้ไขหรือลบไฮเปอร์ลิงก์ที่บริการบุคคลภายนอกให้มา 
 • นำข้อมูลใด ๆ ที่บริการบุคคลภายนอกส่งมา (“เนื้อหาบุคคลภายนอก”) ไปผ่านกระบวนแคช บันทึก พรีเฟตช์ หรือจัดเก็บโดยประการอื่น เว้นแต่บุคคลภายนอกรายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ 
 • แก้ไขเนื้อหาบุคคลภายนอก หรือใช้เนื้อหาบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงหรือสร้างฐานข้อมูลของท่านเอง 
 • แสดงหรือใช้เนื้อหาบุคคลภายนอกแต่ประการใดนอกเหนือจากที่บุคคลภายนอกรายนั้น ๆ อนุญาตไว้ รวมทั้งเพื่อด้อยค่าบริการบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์แก่บริษัทบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการบุคคลภายนอก 
 • สร้างหรือเปิดเผยตัวชี้วัดเกี่ยวกับเนื้อหาบุคคลภายนอกหรือวิเคราะห์เนื้อหาบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือ 
 • ใช้เนื้อหาบุคคลภายนอกแต่ประการใดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดอันอาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลใด รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และหรือสิทธิในสภาพบุคคล 

ผู้กระทำการต้องห้ามใด ๆ ข้างต้นอาจต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา  แอบัลตาจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและอาจฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อนี้ตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

การยกเลิกสิทธิเข้าถึงและใช้บริการ 

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องบอกกล่าวและตามแต่ดุลพินิจบริษัทโดยลำพัง  บริษัทไม่ขอรับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกี่ยวกับการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของบริษัท 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบโดยทั่วไป 

บริการของบริษัทอาจครอบคลุมถึงลิงก์เชื่อมโยงเว็บไซต์หรือบริการที่บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งแอบัลตาไม่มีอำนาจควบคุมดูแลอยู่  ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการของบริษัทเท่านั้น และการจัดให้มีลิงก์นั้นไม่จำเป็นต้องอนุมานได้ว่ามีความเกี่ยวข้อง การให้การสนับสนุน หรือการรับรองใด ๆ  ทั้งนี้ จะไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความทันกาล การมีอยู่ ความมั่นคงปลอดภัย หรือด้านอื่นใดของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์บุคคลภายนอกนั้นหรือสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์บุคคลภายนอกนั้น  ท่านพึงตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลภายนอกโดยละเอียดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ แก่เว็บไซต์นั้น  แอบัลตาไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดเพื่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนหรือสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์บุคคลภายนอก 

WebLink ช่วยให้ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันบุคคลภายนอกบนเครื่องเสียงยานพาหนะของท่าน การใช้แอปพลิเคชันบุคคลภายนอกดังกล่าวของท่านนั้นบังคับตามข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลภายนอกนั้น และในการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว ท่านตกลงเข้าผูกพันตนตามข้อกำหนดดังกล่าว รายการต่อไปนี้เป็นรายการแอปพลิเคชันบุคคลภายนอกที่ปัจจุบันมีอยู่บน WebLink ในและหน้าเว็บที่ปรากฏข้อกำหนดในการให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลภายนอก 

แอปพลิเคชัน  ข้อกำหนดในการให้บริการ 
Shoutcast www.shoutcast.com/Legal/TermsOfUse 
Yelp https://terms.yelp.com/tos/en_us/20200101_en_us
YouTube https://www.youtube.com/t/terms
OpenWeatherMap https://openweathermap.org/guide
Maps https://policies.google.com/terms 

https://maps.google.com/help/terms_maps/ 

ท่านใช้บริการของบริษัทด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง  ท่านจะรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ความลับ และการใช้ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือสิ่งระบุตัวตนอื่นใดที่ท่านใช้ในทางอันเกี่ยวกับการที่ท่านให้บริการของบริษัท 

การให้บริการเป็นการให้ตามสภาพและตามที่มี  แอบัลตาไม่ขอให้คำรับรองหรือรับประกันแต่ประการใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใดที่จัดให้มีบนหรือผ่านบริการ  แอบัลตาไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่า การใช้บริการของท่านจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อมูลหรือสื่อใดที่มีบนหรือผ่านบริการจะถูกต้อง ทันกาล ครบถ้วน ทันสมัย เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากการพิมพ์ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอก  โดยไม่จำกัดผลบังคับใช้ของข้อความข้างต้นและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ แอบัลตาไม่ขอให้คำรับประกันใด ๆ ทั้งปวงอันเกี่ยวกับสภาพซื้อขายได้ ความเหมาะแก่การใดโดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ การปราศจากการละเมิด และการได้ใช้สอยโดยสงบ  บริษัทไม่สามารถและไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่า บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งสร้างความเสียหายสิ่งอื่น  ท่านยอมรับความเสี่ยงภัยทั้งปวงเกี่ยวกับคุณภาพบริการและการให้บริการ 

การชดใช้ 

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ ท่านจะชดใช้และจัดมิให้แอบัลตาและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน หุ้นส่วน และลูกจ้างของบริษัท (เรียกแต่ละรายและรวมกันว่า “ฝ่ายแอบัลตา”) ได้รับผลกระทบจากความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนใด ๆ (“การเรียกร้อง”) อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับ (ก) การที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการของบริษัท (ข) ข้อเสนอแนะของท่าน (ค) การที่ท่านฝ่าฝืนอียูแอลเอนี้ (ง) การที่ท่านฝ่าฝืน ยักยอก หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น (รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล) หรือ (จ) การกระทำของท่านในขณะใช้บริการของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท  ท่านตกลงว่าจะรีบแจ้งให้ฝ่ายแอบัลตาทราบการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลภายนอก อีกทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายแอบัลตาในการให้การโต้แย้งการเรียกร้องดังกล่าวและออกค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกี่ยวกับการให้การโต้แย้งการเรียกร้องดังกล่าว (รวมทั้งค่าทนายความ แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้)  ท่านตกลงด้วยว่า ฝ่ายแอบัลตาจะมีอำนาจควบคุมการให้การต่อสู้หรือระงับการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลภายนอก  ข้อตกลงชดใช้นี้เป็นสิ่งเพิ่มเติมจากข้อตกลงชดใช้อื่นใดอันระบุไว้ในหนังสือข้อตกลงระหว่างท่านกับแอบัลตาหรือบุคคลอื่นใดในฝ่ายแอบัลตา มิใช่สิ่งที่กำหนดขึ้นแทนข้อตกลงชดใช้อื่นนั้น 

ข้อจำกัดความรับผิด 

ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ว่าแอบัลตาหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบริษัทในเครือของแอบัลตาจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดตามทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าในมูลสัญญา มูลละเมิด มูลประมาทเลินเล่อ มูลความรับผิดเคร่งครัด มูลคำรับประกัน หรือมูลอื่น เพื่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายพิเศษ (รวมทั้งค่าขาดประโยชน์ ค่าขาดกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือการเสียชีวิต) อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับบริการ หรือเพื่อการที่ท่านตัดสินใจหรือกระทำการใดในขณะใช้บริการหรือโดยอาศัยข้อมูลหรือสื่อที่ให้บนหรือผ่านบริการ แม้จะได้รับแจ้งเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเช่นว่านั้นแล้ว  

ความรับผิดทั้งปวงของแอบัลตาและบุคคลอื่น ๆ ในฝ่ายแอบัลตาเพื่อการเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับอียูแอลเอนี้หรือบริการของบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินคดีในรูปแบบใด จะจำกัดไว้ที่หนึ่งพัน (1,000) ดอลลาร์สหรัฐ 

ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อนี้จะไม่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดเพื่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การฉ้อฉล หรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของแอบัลตาหรือบุคคลอื่น ๆ ในฝ่ายแอบัลตา หรือเพื่อเรื่องอื่นใดที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วไม่อาจยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดได้  นอกจากนี้ ในบางประเทศยังไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่องด้วย  ดังนั้น ข้อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดข้างต้นอาจไม่ใช้ในกรณีของท่านได้ 

การปลดเปลื้อง 

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ ท่านปลดเปลื้องให้แอบัลตาและบุคคลอื่น ๆ ในฝ่ายแอบัลตาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ความรับผิด การเรียกร้อง การทวงถาม และหรือค่าเสียหาย (ที่แท้จริงและสืบเนื่อง) ใด ๆ ทั้งปวงในทุกประเภททุกลักษณะ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบว่ามีอยู่ (รวมทั้งข้อเรียกร้องกล่าวหาว่าประมาทเลินเล่อ แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกและการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำการของบุคคลภายนอก  ท่านขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งที่จะสละสิทธิใด ๆ ที่ท่านอาจมีอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1542 รวมตลอดถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือหลักกฎหมายคอมมอนลอว์อื่นใดอันหากไม่แสดงเจตนาไว้เช่นนั้นจะจำกัดขอบเขตการปลดเปลื้องนี้ให้ครอบคลุมแต่เพียงข้อเรียกร้องที่ท่านอาจทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ท่านในขณะตกลงตามข้อกำหนดปลดเปลื้องนี้ 

การระงับข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการโดยมีผลผูกพัน 

โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด เนื่องจากเป็นข้อที่กำหนดให้ท่านต้องระงับข้อพิพาทและข้อเรียกร้องบางประการที่มีกับแอบัลตาโดยอนุญาโตตุลาการและจำกัดรูปแบบการที่ท่านจะขอรับการแก้ไขเยียวยาจากบริษัท 

เว้นแต่ในข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อยซึ่งท่านหรือแอบัลตาประสงค์จะดำเนินคดีในศาลแขวงที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หรือข้อพิพาทที่ท่านหรือแอบัลตาขอคำสั่งห้ามหรือขอรับการแก้ไขเยียวยาตามหลักกฎหมายสมธรรมในลักษณะอื่นสำหรับกรณีที่อ้างว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท่านกับแอบัลตาขอสละสิทธิของท่านที่จะได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าคณะลูกขุนและสิทธิได้รับการระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับอียูแอลเอนี้หรือบริการของบริษัทในศาล แต่ข้อพิพาททั้งปวงอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับอียูแอลเอนี้หรือบริการของบริษัทจะระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและกระทำโดยลับที่นครลอสแอนเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามข้อบังคับและขั้นตอนอนุญาโตตุลาการโดยต่อเนื่อง (“ข้อบังคับ”) ของสถาบันอนุญาโตตุลาการและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Judicial Arbitration and Mediation Services) (“เจเอเอ็มเอส“) ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์เจเอเอ็มเอสและอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของอียูแอลเอนี้  ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านอ่านและเข้าใจข้อบังคับของเจเอเอ็มเอสแล้วหรือขอสละโอกาสอ่านข้อบังคับของเจเอเอ็มเอสหรือกล่าวอ้างว่าข้อบังคับของเจเอเอ็มเอสไม่เป็นธรรมหรือไม่ควรนำมาบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด   

ท่านกับแอบัลตาตกลงกันว่า ข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับอียูแอลเอนี้หรือบริการของบริษัทเป็นข้อพิพาทเฉพาะระหว่างตัวท่านกับแอบัลตา และจะระงับข้อพิพาทใด ๆ โดยอนุญาโตตุลาการแยกกันไป โดยจะไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม ดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือดำเนินกระบวนพิจารณาโดยผู้แทนในรูปแบบอื่นใด  

ท่านกับแอบัลตาตกลงกันว่า อียูแอลเอนี้ส่งผลต่อการค้าระหว่างรัฐ และผลบังคับใช้ของข้อนี้โดยเนื้อหาและโดยวิธีพิจารณาแล้วจะบังคับตามรัฐบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา หมวด 9 มาตรา 1 เป็นต้นไป (“เอฟเอเอ”) เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้  ตามที่เอฟเอเอ อียูแอลเอนี้ และข้อบังคับของเจเอเอ็มเอสจำกัดไว้ อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยประเด็นวิธีพิจารณาและเนื้อหาทั้งปวงอันเกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ และในการกำหนดวิธีแก้ไขเยียวยาใด ๆ อันอาจกำหนดในศาลได้หากไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ แต่อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือโดยผู้แทนซึ่งอียูแอลเอนี้ห้ามไว้  อนุญาโตตุลาการอาจดำเนินได้แต่เพียงกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการแยกกันไปและไม่อาจรวมข้อเรียกร้องของแต่ละคนมากกว่าหนึ่งข้อเรียกร้องเข้าด้วยกัน พิจารณาคดีที่ดำเนินแบบกลุ่มหรือโดยผู้แทนประเภทใด ๆ หรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่าหนึ่งคน  ท่านกับบริษัทตกลงกันว่า สำหรับการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ท่านเริ่มต้นกระบวนการ ท่านจะจ่ายค่าธรรมเนียมยื่น และบริษัทจะจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายของเจเอเอ็มเอสในส่วนที่เหลือ  สำหรับการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่บริษัทเป็นฝ่ายเริ่มต้นกระบวนการ บริษัทจะจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายของเจเอเอ็มเอสทั้งหมด  ท่านกับแอบัลตาตกลงกันว่า ศาลในระดับรัฐหรือระดับรัฐบาลกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียและสหรัฐที่ตั้งอยู่ในนครซานดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย จะเป็นศาลเดียวที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ใด ๆ และการบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ ข้อเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับอียูแอลเอนี้หรือบริการของบริษัทต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่เกิดสิทธิเรียกร้องนั้นขึ้น มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิเรียกร้องโดยถาวร ซึ่งหมายความว่า ท่านกับแอบัลตาจะไม่มีสิทธิอ้างสิทธิเรียกร้องนั้น  

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ท่านเริ่มยอมรับข้อกำหนดในข้อนี้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเลือกเช่นนั้นมายังเลขที่ 3655 โนเบลไดรฟ์ สวีต 550 นครซานดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 92122 สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งระบุชื่อเต็มของท่านและแสดงเจตนาของท่านโดยชัดแจ้งด้วยว่าขอเลือกที่จะไม่ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน จึงจะมีผลบังคับใช้  หากท่านเลือกที่จะไม่ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ท่านตกลงที่จะระงับข้อพิพาทตามกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลดังต่อไปนี้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล 

อียูแอลเอนี้และการใช้บริการของท่านจะบังคับและตีความตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันอันจะกำหนดให้ปรับใช้กฎหมายของเขตอำนาจอื่น  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อการระงับข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการโดยมีผลผูกพัน ท่านตกลงที่จะยอมรับเขตอำนาจเหนือบุคคลของศาลรัฐและศาลรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในนครซานดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย และจะเสนอข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือคดีใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรืออียูแอลเอนี้ในศาลดังกล่าวเท่านั้น และขอสละสิทธิคัดค้านเขตอำนาจและสถานที่ชำระความของศาลดังกล่าวด้วย 

การโอนสิทธิหน้าที่ 

ท่านไม่อาจโอนหรือมอบสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ตามอียูแอลเอนี้หรือที่เกี่ยวกับบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากแอบัลตาก่อน  การพยายามโอนหรือมอบสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมเช่นนั้นย่อมเป็นโมฆะสูญเปล่า  บริษัทอาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดตามอียูแอลเอนี้หรือที่เกี่ยวกับบริการได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวท่าน  ภายใต้บังคับข้อความข้างต้น อียูแอลเอนี้จะมีผลผูกพันและยังประโยชน์แก่ผู้แทน ทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิจากแต่ละฝ่าย 

การผ่อนปรนสละสิทธิ 

การที่บริษัทกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำการใดย่อมไม่มีผลเป็นการผ่อนปรนหน้าที่หรือสละสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนอียูแอลเอนี้ เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือแสดงเจตนาผ่อนปรนหน้าที่หรือสละสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนอียูแอลเอนี้โดยชัดแจ้งและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนแอบัลตา  การที่บริษัทผ่อนปรนหน้าที่ใดหรือสละสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนอียูแอลเอนี้ในกรณีใด (โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) จะไม่ถือเป็นการผ่อนปรนหน้าที่หรือสละสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนอียูแอลเอนี้ในกรณีอื่นใดหรือในภายหลัง 

ข้อมูลติดต่อ 

ข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับอียูแอลเอนี้ หรือข้อสอบถามอื่นใดเกี่ยวกับบริการ หรือคำบอกกล่าว พึงแจ้งส่งมายัง 

แอบัลตา เทคโนโลยีส์, อิงค์. 

+1 (858) 458-0760 

info@abaltatech.com 

สัญญาเบ็ดเสร็จ เบ็ดเตล็ด 

อียูแอลเอนี้ประมวลข้อตกลงทั้งปวงระหว่างท่านกับบริษัทอันเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการ และมีผลลบล้างข้อเจรจา ข้อความ และข้อตกลงทั้งปวงที่มีขึ้นก่อนหน้าและในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าเป็นหนังสือหรือโดยวาจา เกี่ยวกับวัตถุแห่งอียูแอลเอนี้  ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อใดของอียูแอลเอนี้ถูกวินิจฉัยว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับใช้ได้ ให้เปลี่ยนแปลงและตีความข้อกำหนดข้อนั้นไปในทางที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดข้อนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่อนุญาตไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และให้ข้อกำหนดที่เหลือยังมีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างเต็มที่  ชื่อข้อในอียูแอลเอนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางสัญญา  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในอียูแอลเอนี้ อียูแอลเอนี้มุ่งไว้แต่เพียงเพื่ออำนวยประโยชน์แก่คู่สัญญาและไม่มุ่งให้สิทธิประโยชน์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดในฐานะบุคคลภายนอก 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายในเรื่องเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายของบริษัทต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในบริการเพื่อระบุสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายนั้น ๆ  การใช้เครื่องหมายนั้นไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นกรณีที่บริษัทนั้น ๆ ให้การสนับสนุน ยอมรับ หรือรับรองบริการ