ประกาศเรื่องการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ WebLink  

สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  

ที่มีผลใช้บังคับ:1 มีนาคม 2024 | แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 1 มีนาคม 2024

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จะใช้ข้อความต่อไปนี้ 

  • หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นแก่เรา เพื่อให้บริการแก่ท่าน ท่านเข้าใจว่า เราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้บริการจากท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราได้ หรือหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นแก่การที่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อาจมีผลให้ท่านหรือเรากระทำผิดกฎหมายนั้น 
  • นอกเหนือจากสิทธิของท่านในหัวข้อ 11 (สิทธิและทางเลือกของท่าน) ของนโยบายคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว ท่านยังมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์ต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยด้วย